Summary Recommendations - ESRA
View all Procedures

Laminectomy 2020

Summary Recommendations

PROSPECT, klinisyenlere, yayınlanmış kanıtlara ve uzman görüşlerine dayalı olarak postoperatif ağrıda çeşitli müdahalelerin kullanımı lehinde ve aleyhinde destekleyici görüşler sağlar. Klinisyenler, klinik koşullara ve yerel düzenlemelere göre karar vermelidir. Her zaman, adı geçen ilaçların yerel reçeteleme bilgilerine başvurulmalıdır.

Öneri düzeyleri (ÖD) ve kanıt seviyeleri (KS)

ÖD’ler, kaliteye ve kanıt kaynağına göre belirlenen tavsiyelerin dayandığı genel KS’e göre belirlenir: Kalite ve kanıt kaynağı arasındaki ilişki, kanıt seviyeleri ve tavsiye dereceleri.

Translator: Ali Ahıskalıoğlu

Lomber laminektomi genellikle bel ağrısını hafifletmek, radikülopatiyi azaltmak ve genel işlevi iyileştirmek için lomber spinal stenozlu hastalarda yapılır. Bu prosedürler, ayaktan tedavi veya gündüz bakım ortamında giderek daha fazla uygulanmaktadır. Yetersiz ağrı yönetimi, ameliyat sonrası gecikmiş taburculuk veya tekrar hastaneye yatmanın ana nedenlerinden biridir (Elsharydah 2020; Pendharkar 2018; Yen 2017; Mundell 2018).

Etkili ağrı kontrolü, ameliyat sonrası sonuçları ve hasta memnuniyetini iyileştirir. Multimodal analjezi, ERAS için sıklıkla önerilmektedir (Joshi 2019). Bununla birlikte, prosedüre özgü tavsiyelerin eksikliği, opioid ilaçlarına büyük ölçüde güvenilmesine neden olmuştur (Kurd 2017). Opioid tüketimini ve bunlarla ilişkili olumsuz etkilerini azaltma çabaları yakın zamanda teşvik edilmiştir (Dietz 2019).

Bu sistematik derlemenin amacı, klinisyenlere lomber laminektomi sonrası ağrının yönetimi için sağlam kanıtlar sağlamaktır. Ameliyat sonrası ağrı sonuçları (ağrı skorları ve analjezik gereksinimler) birincil odak noktasıydı, ancak diğer iyileşme sonuçları da -yan etkiler dahil- rapor edildiğinde değerlendirildi ve verilerin sınırlamaları eleştirel olarak
gözden geçirildi. Ana amaç, laminektomi sonrası ağrı yönetimi için öneriler geliştirmekti.

Önerilen: Ameliyat öncesi ve sırasındaki müdahaleler

 • Aksi belirtilmedikçe, ‘preoperatif’ cerrahi insizyondan önce uygulanan müdahaleleri, ‘intraoperatif’ ise insizyondan sonra ve yara yeri kapatılmadan önce uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için analjezikler uygun zamanda (ameliyat öncesi veya sırasında) uygulanmalıdır.
IV veya oral
parasetamol ve
NSAII veya selektif
COX-2-inhibitörü
 • Kontrendikasyonlar olmadıkça preoperatif veya intraoperatif olarak uygulanan ve postoperatif devam eden parasetamol (Öneri Düzeyi D) ve bir nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAII) veya selektif siklooksijenaz (COX)-2 inhibitörü (Öneri Düzeyi A) kombinasyonu önerilir.
Lokal anesteziklerle
yara yeri infiltrasyonu veya
damla/püskürtme
 • Yara yeri kapatılmadan hemen önce lokal anesteziklerle damla/püskürtme veya infiltrasyon önerilir (Öneri Düzeyi A).

Önerilen: Ameliyat sonrası müdahaleler

 • Aksi belirtilmedikçe, “postoperatif”, yara yeri kapandığında veya sonrasında uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için analjezikler uygun zamanda (ameliyat öncesi veya sırasında) uygulanmalıdır.
IV veya oral
parasetamol
NSAII veya
selektif COX-2-inhibitörü
 • Kontrendikasyonlar olmadıkça preoperatif veya intraoperatif olarak uygulanan ve postoperatif devam eden parasetamol (Grade D) ve bir nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAII) veya selektif siklooksijenaz (COX)-2 inhibitörü (Öneri Düzeyi A) kombinasyonu önerilir.
Opioidler
 • Kurtarma ilacı olarak ameliyat sonrası opioidler önerilmektedir (Öneri Düzeyi D)

Laminektomi geçiren hastalarda ağrı tedavisi için önerilmeyen analjezik müdahaleler.

Müdahale

Önermeme nedeni

Deksametazon Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Oral gabapentin / pregabalin Yan etkiler açısından önemli risk
Intratekal opioidler Yan etkiler açısından önemli risk
Epidural analjezi Prosedüre özgü sınırlı kanıt ve yan etki riski
Paravertebral blok Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Cerrahi perinöral infiltrasyon Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Kortikosteroidler Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Intravenöz magnezyum Prosedüre özgü kanıt eksikliği
Transdermal fentanil  Prosedüre özgü sınırlı kanıt ve yan etki riski

Lomber laminektomi geçiren hastalarda perioperatif ağrı yönetimi için genel öneriler

 

Lomber laminektomide ağrı yönetimi için öneriler

Pre-operatif ve
intra-operatif
girişimler
 • Oral veya IV parasetamol (Öneri Düzeyi D)
 • Oral veya IV NSAII’ler / selektif COX-2 inhibitörleri (Öneri Düzeyi A)
 • Lokal anesteziklerle yara yeri infiltrasyonu veya damla/püskürtme (Öneri Düzeyi A)
Postoperatif
girişimler
 • Oral veya IV parasetamol (Öneri Düzeyi D)
 • Oral veya IV NSAII’ler / selektif COX-2 inhibitörleri (Öneri Düzeyi A)
 • Kurtarma ilacı olarak opioidler (Öneri Düzeyi D)