Summary Recommendations - ESRA
View all Procedures

Hallux Valgus Repair Surgery 2019

Summary Recommendations

PROSPECT, klinisyenlere, yayınlanmış kanıtlara ve uzman görüşüne dayanarak ameliyat sonrası ağrıda çeşitli müdahalelerin kullanılması veya kullanılmaması ile ilgili destekleyici argümanlar sunmaktadır. Klinisyenler, klinik koşullara ve yerel düzenlemelere göre karar vermelidir. Her zaman, bahsedilen ilaçların yerel reçete bilgilerine başvurulmalıdır.

Öneri düzeyi (ÖD) ve kanıt seviyeleri (KS)

ÖD’ler, kaliteye ve kanıt kaynağına göre belirlenen tavsiyelerin dayandığı genel KS’e göre belirlenir: Kanıt kalitesi ile kanıt kaynağı, kanıt seviyeleri ve öneri düzeyleri arasındaki ilişki

Translator: Derya Özkan

Halluks valgus, ilk metatars başının mediale doğru deviye olması ve proksimal falanksın valgus deviasyonu ile karakterize olan ve genel popülasyonda% 33’e varan prevalansa sahip yaygın bir  ön ayak deformitesidir (Torkki 2001). Halluks valgus onarımı, gelişmiş ülkelerde sıklıkla uygulanan ve iyileşmeyi etkileyebilecek düzeyde orta-şiddetli postoperatif ağrı ile ilişkili bir ortopedik cerrahidir.

Bu kılavuzun amacı, klinisyenlere halluks valgus onarımı sonrası optimal ağrı yönetimi için güçlü kanıtlar sağlamaktır. Halluks valgus onarımı sonrası ağrı tedavisi için daha önce yayınlanmış resmi bir kılavuz bulunmamaktadır. Daha önce hazırlanan bir sistematik derlemede, yatan ve ayaktan hastalar için ayak bileği ve ayak cerrahisini takiben analjezik müdahalelerin kanıtları değerlendirilmiş olmakla beraber, bu kanıtlar halluks valgus onarımına özgü değildi (Wang 2015).

Önerilen: Pre- ve intra-operatif müdahaleler

 • ‘Preoperatif’ cerrahi kesiden önce uygulanan müdahaleleri, ‘intraoperatif’ ise kesiden sonra ve yara kapanmadan önce uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Analjezikler, erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için uygun zamanda (pre- veya intra-operatif olarak) uygulanmalıdır.
Parasetamol ve
NSAİİ/selektif COX-
2 inhibitörleri
 • Parasetamol (Öneri Düzeyi D), NSAII’ler (Öneri Düzeyi A) veya COX-2-spesifik inhibitörlerinin (Öneri Düzeyi A) kontrendikasyon yokluğunda pre veya intraoperatif olarak başlanması ve postoperatif dönemde devam edilmesi önerilir.
 • Parasetamolün prosedüre spesifik kullanımı ile ilgili sınırlı kanıt olmasına rağmen, yalnızca bir çalışmada halluks valgus için analjezik etkinliği özellikle araştırılmış olup bu çalışmada da 300’den fazla hasta dahil edilmiştir (Jarde 1997). Ayrıca PROSPECT metodolojisi, parasetamolü yarar/zarar oranı yüksek temel bir analjezik olarak kabul eder (Joshi 2019).
Sistemik steroidler
 • Sistemik steroidlerin pre-operatif ya da cerrahi başlamadan hemen önce uygulanması kontraendikasyon yokluğunda önerilir (Öneri Düzeyi A).
 • Çalışmalar IM betametazon ve oral deksametazon kullansa da, bu ilaçların etkileri sistemiktir. Post-operatif bulantı ve kusma (POBK) profilaksisi amacıyla uygulandığından biz IV deksametazonu öneriyoruz (Gan 2014). Dahası, IV deksametazon, ayak bileği bloğu veya anestezik infiltrasyon gibi rejyonal analjezik tekniğin etkisini artırır (Baeriswyl 2017).
Ayak bileği bloğu
 • Ayak bileği bloğu önerilir (Öneri Düzeyi A).
 • İlk tercih edilen rejyonal analjezik teknik olarak ayak bileği bloğu, alternatif olarak da yara infiltrasyonu önerilmektedir (Öneri Düzeyi D).
 • Bu cerrahiye spesifik olarak ayak bileği bloğunun faydaları sadece iki çalışmada araştırılmış, ancak her ikisi de önemli bir etkililik oranı göstermiştir (Kir 2018; Su 2019). Ek olarak, 15 yıldan fazla bir süre önce yayınlanan iki çalışmada, GA ile
  kombine ayak bileği bloğunun sadece GA ile kıyaslandığında ağrı skorlarını azalttığı (Needoff 1995) ve ön ayak cerrahisinden ilk ağrının başlamasına kadar geçen süreyi (Clough 2003), artırdığı sonucuna varmıştır.
 • Ayak bileği bloğunun lokal anestetiklerin yara infiltrasyonuna üstünlüğünü gösteren tek bir çalışma olmasına rağmen (Su 2019), asına izin verebileceğinden ötürü öncelikle tercih edilmelidir (López 2012). Dahası, rejyonal işlemin ameliyathaneye girişten önce yapılması ameliyathanede anestezi kaynaklı geçen zamanı da azaltır.
 • Ultrason rehberliğinde bir siyatik sinir bloğu ile ayak bileği bloğunu doğru şekilde karşılaştırmak için ek araştırmalara ihtiyaç vardır.
Lokal anestezik ile yara infiltrasyonu
 • Tek bir uygulamayla lokal anestezik ile yara infiltrasyonu önerilir (Öneri Düzeyi A).
 • İlk tercih edilen rejyonal analjezik teknik olarak ayak bileği bloğu, alternatif olarak ise yara infiltrasyonu önerilmektedir (Öneri Düzeyi D).

Önerilen: Postoperatif müdahaleler

 • ‘Postoperatif’ cerrahi alanın kapatılması sırasında veya sonrasında uygulanan müdahaleleri ifade eder
 • Analjezikler, erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için uygun zamanda (pre- veya intra-operatif olarak) uygulanmalıdır.
Parasetamol ve NSAİİ/selektif COX-2 inhibitörleri
 • Öneri Düzeyi A) veya COX-2-selektif inhibitörlerinin (Öneri Düzeyi A) kontrendikasyon yokluğunda, pre veya intraoperatif olarak başlanması ve postoperatif dönemde devam edilmesi önerilmektedir.
 • Parasetamolün prosedüre spesifik kullanımı ile ilgili sınırlı kanıt olmasına rağmen, yalnızca bir çalışmada halluks valgus için analjezik etkinliği özellikle araştırılmış olup bu çalışmada da 300’den fazla hasta dahil edilmişti (Jarde 1997). Ayrıca PROSPECT metodolojisi, parasetamolü yarar/zarar oranı yüksek temel bir analjezik olarak kabul eder (Joshi 2019).
Opioidler
 • Diğer önerilen yaklaşımlar yeterli değilse, postoperatif analjezide kurtarıcı ajan olarak opioidler önerilir (Öneri Düzeyi D).

Halluks valgus onarımı geçiren hastalarda ağrı yönetimi için genel öneriler. Siyatik blokla ilgili literatür, PROSPECT metodolojisi için dahil etme gereksinimlerini karşılamadı.

Halluks valgus onarımı cerrahisinde ağrı yönetimi için öneriler

Preoperatif ve intraoperatif müdahaleler
 • Parasetamol (Öneri Düzeyi D)
 • COX-2 selektif inhibitörü veya NSAII (Öneri Düzeyi A)
 • Sistemik steroidler (Öneri Düzeyi A)
 • Ayak bileği bloğu (Öneri Düzeyi A) veya tek bir uygulamayla
  lokal anestetik yara infiltrasyonu (Öneri Düzeyi A). İlk tercih
  edilen analjezik teknik olarak ayak bileği bloğu, alternatif
  olarak ise yara infiltrasyonu önerilmektedir (Öneri Düzeyi D).
Postoperatif müdahaleler
 • Parasetamol (Öneri Düzeyi A).
 • COX-2 selektif inhibitörü veya NSAII (Öneri Düzeyi A).
 • Kurtarma için opioid (Öneri Düzeyi D).