Summary Recommendations - ESRA
View all Procedures

Thoracotomy 2015

Summary Recommendations

PROSPECT, yayınlanmış kanıtlar ve uzman görüşleri temelinde postoperatif ağrıda çeşitli girişimlerin kullanımı lehinde veya aleyhinde klinisyenlere destekleyici görüşler sunar. Klinisyenler, lokal düzenlemeler ve klinik koşulları baz alarak karar vermek zorundadırlar. Her zaman, söz konusu ilaçların reçete bilgilerine başvurulmalıdır. Önerilerin derecesi (GoR) kanıtın kaynağı ve kalitesine göre belirlenen, önerilerin temelinde olan kanıt düzeyine (LoE) göre belirlenir.

Önerilerin düzeyi (ÖD), kaynağa ve kanıt seviyesine (KS) dayanır: Özet Tablo

ÖD ve KS’ yi saptamak için çalışmanın kalite değerlendirmelerinin nasıl olduğunun bir açıklamasını takip eden linkte bulabilirisiniz: http://esraeurope.org/prospect-methodology/

AGREE II dokümanı (Brouwers 2010), uygulama kılavuzlarının metadolojik titizliğini ve şeffaflığı değerlendirmek için uluslararası olarak kullanılmaktadır. Mümkün olduğunca, PROSPECT Torakotomi incelemesi, “Alan 3: Gelişme titizliği”nin gereksinimlerini karşılar.

 • Kanıtı araştırmak için sistematik yöntemler kullanılır.
 • Kanıt seçme kriterleri açıkça tanımlanır.
 • Kanıtların güçlü yönleri ve sınırlılıkları açıkça tanımlanır
 • Önerileri formüle eden yöntemler açıkça tanımlanır.
 • Öneriler oluşturulurken sağlığa yararları, yan etki ve riskleri göz önünde tutulur.
 • Öneriler ve destekleyici kanıtlar arasında açıkça bir bağ vardır.
 • Kılavuz yayınlanmadan önce, dışarıdan uzmanlar tarafından incelenir. (PROSPECT’in web sitesinde yayınlandıktan sonra, kanıt ve öneriler hakem incelemesine gönderilir.)
 • Kılavuzları güncellenmesi için yöntem sağlanmıştır. (Sistematik incelemenin gerektiği gibi güncellenebilmesi için yöntem sağlanmıştır.)
Pre-operatif Önerilen Girişimler

Not: Aksi belirtilmedikçe, “pre-operatif”, cerrahi insizyon öncesi uygulanan girişimleri temsil eder.

Not: Analjezikler, erken uyanma evresinde yeterli analjeziyi sağlamak için uygun zamanda (pre- veya intra-operatif) verilmelidir.

Güçlü Opioid
 • Rejyonel anestezi tekniği mümkün değilse, kurtarma analjezisi olarak sistemik opioid ve non-opioid analjezi önerilir.
Anestezik teknikler ve beraberinde uygulanan analjezikler
Rejyonal Anestezi
 • LA ile paravertebral blok (ameliyat öncesi veya cerrahinin sonunda bolus, ardından sürekli infüzyon), torasik epidural analjezi ile karşılaştırıldığında daha düşük komplikasyon oranına bağlı olarak ilk seçim (ÖD A).
 • LA + güçlü opioidin torasik epidural (ameliyat öncesi bolus, ardından sürekli infüzyon) (ÖD A).

Sistemik analjezi- ÖNERİLMEZ

Alfa-2 adrenerjik reseptör agonistleri
 • Klonidin (ÖD A)
 • Dexmedetomidin (ÖD D)
Kortikosteroidler ÖD D
Geleneksel NSAII’ler ÖD A
COX-2 selektif inhibitörleri ÖD D
Ketamin ÖD D
Gabapentin/pregabalin ÖD D
Güçlü opioidler Etkinliğinin GoR A kanıtına rağmen, klinik güvenlik kaygıları (solunum depresyonu) nedeni ile, spinal güçlü opioid tek doz önerilmez.
Magnezyum
 • Spinal Magenzyum
 • Epidural Magnezyum

Rejyonal anestezi – ÖNERİLMEZ

Lumbar epidural güçlü opioid Lomber güçlü opioid, torakal epidural yolun lomber epidural yola göre daha üstün analjezi sağlayabildiği kanıtı temelinde (ÖD A), epidural tekniğin ilk seçeneği olarak önerilmemektedir (ek bir çalışma). Bununla birlikte, lomber epidural hidrofilik güçlü opioidin, sistemik analjeziye kıyasla ağrıyı azalttığına dair işleme özgü kanıtlar vardır.
LA ile interkostal sinir bloğu LA ile interkostal sinir bloğu, ameliyat öncesi tek enjeksiyon (ÖD D).
İnterkostal klonidin ÖD D
Ameliyat öncesi LA enjeksiyonu Planlanmış kesi yerine, ömeliyat öncesi LA enjeksiyonu (GoR A)
İntraoperatif önerilen girişimler

Not: Aksi belirtilmedikçe, “İntra-operatif”, cerrahi insizyon sonrası ve yara kapanması öncesi uygulanan girişimleri temsil eder.

Not: Analjezikler, erken uyanma evresinde yeterli analjeziyi sağlamak için uygun zamanda (Pre- veya intra-operatif) verilmelidir.

Anestezik tetkikler ve beraberinde uygulanan analjezikler
Rejyonal Analjezi
 • LA ile paravertebral blok, torasik epidural ile karşılaştırıldığında daha düşük komplikasyon oranına bağlı olarak, torasik cerrahi için ilk seçenek olarak önerilir (ÖD A)
 • LA + güçlü opioidin torasik epidural infüzyonu, sürelkli infüzyonu (ÖD A)

Sistemik analjezi – ÖNERİLMEZ

Geleneksel NSAII’ler Kontrendikasyon yoksa, geleneksel NSAII’ler önerilir (ÖD D)
COX-2 selektif inhibitörleri Kontrendikasyon yoksa, COX-2 selektif inhibitörlerİ önerilir (ÖD D) (her ikisi birlikte).
Ketamin ÖD D
Gabapentin/pregabalin ÖD D

Rejyonal anestezi – ÖNERİLMEZ

Lumbar epidural güçlü
opioid
Lomber güçlü opioid, torakal epidural yolun lomberr epidural yola göre daha üstün analjezi sağlayabildiği kanıtı temelinde, epidural tekniğin ilk seçeneği olarak önerilmemektedir (ÖD A). Bununla birlikte, lomber epidural hidrofilik güçlü opioidin, sistemik analjeziye kıyasla ağrıyı azalttığına dair işleme özgü kanıtlar vardır.
Dextran İnterkostal LA solüsyona dextran eklenmesi (ÖD A).
İnterkostal fenol ÖD D
İnterplevral güçlü
opioid
ÖD D
Kriyoanaljezi Pozitif çalışmalara rağmen (ÖD A), kriyoanaljezi sinir hasarı riskini taşır.

Omuz ağrısı için analjezi – ÖNERİLMEZ

Frenik sinir bloğu ÖD D

Cerrahi teknikler – ÖNERİLMEZ

Kullanılan cerrahi teknik ağrı dışındaki faktörlere bağlı olmalıdır (ÖD D). Video yardımlı cerrahinin daha az ağrılı olduğuna dair yeni kanıtlar vardır.

Postoperatif önerilen girişimler

Not: Aksi belirtilmedikçe, “Post-operatif sonrası”, yara kapanırken veya kapandıktan sonra uygulanan girişimleri temsil eder.

Not: Analjezikler, erken uyanma evresinde yeterli analjeziyi sağlamak için uygun zamanda (pre- veya post-operatif) verilmelidir.

Anestezik tetkikler ve beraberinde uygulanan analjezikler
Sistemik Analjezi
 • Geleneksel NSAII’ler, rejyonal analjezi ile kombinasyon (ÖD A).
 • COX-2 selektif inhibitörleri, rejyonal analjezi ile kombinasyon (ÖD B).
 • Parasetamol, çoklu analjezik rejimin bir parçası olarak (GoR D).
 • İntravenöz HKA ile güçlü opioid, eğer rejyonal analjezik teknikler başarılı olmazsa veya olanaksızsa (ÖD D).
 • Zayıf opioidler, geç ameliyat sonrası dönemde orta (30<VAS< 50 mm) veya düşük (VAS≤mm30) şiddette ağrıda, yalnızca, eğer geleneksel NSAII’ler/ COX-2 selektif inhibitörleri artı parasetamol yetersizse veya kontrendike ise (ÖD D).
Rejyonal analjezi
 • LA ile paravertebral blok, sürekli infüzyon (GoR A), daha düşük komplikasyon oranına bağlı ilk seçenek olarak
 • Torasik epidural LA + güçlü opioid, infüzyonu, 2-3 gün sürekli infüzyon (GoR A)

Sistemik analjezi – ÖNERİLMEZ

Alfa-2 adrenerjik reseptör antagonistleri Klonidin/dexmedetomidin (ÖD D)
Ketamin ÖD D
Gabapentin/pregabalin ÖD D
Parasetamol Yüksek şiddetli ağrı (VAS ≥ 50 mm) için tek başına parasetamol (ÖD B)

Rejyonal anestezi – ÖNERİLMEZ

Lumbar epidural güçlü
opioid
Lomber güçlü opioid, torakal epidural yolun lomberr epidural yola göre daha üstün analjezi sağlayabildiği kanıtı temelinde, epidural tekniğin ilk seçeneği olarak önerilmemektedir (GoR A). Bununla birlikte, lomber epidural hidrofilik güçlü opioidin, sistemik analjeziye kıyasla ağrıyı azalttığına dair işleme özgü kanıtlar vardır.
Torakal epidural kortikosteroid ÖD D
İnterplevral LA ÖD A

Alternatif analjezi teknikleri – ÖNERİLMEZ

Avrikular akupunktur ÖD D
TENS ÖD D

Omuz ağrısı için analjezi – ÖNERİLMEZ

Supraskapular sinir bloğu ÖD D

Göğüs tüpü çekilmesi için analjezi – ÖNERİLMEZ

Buz paketi ÖD A
İnterplevral lokal anestezik ÖD A
Topikal lokal anestezik ÖD D

Torakotomi sonrası ağrının yönetimi algoritması.