Summary Recommendations - ESRA
View all Procedures

Open Colorectal Surgery 2016

Summary Recommendations

PROSPECT, klinisyenlere yayınlanmış kanıtlara ve uzman görüşlerine dayalı olarak postoperatif ağrıda çeşitli girişimlerin kullanımı lehinde ve aleyhinde, destekleyici argümanlar sağlar. Klinisyenler, klinik koşullara ve yerel düzenlemelere göre karar vermelidir. Her zaman, bahsi geçen ilaçların yerel reçeteleme bilgilerine başvurulmalıdır.

Kanıt Seviyesine (KS) ve Kaynağına Göre Öneri Dereceleri (ÖD): Özet tablosu

Öneri düzeyleri (grade of recommendation=GoR), kanıtın kalitesine ve kaynağına göre belirlenen kanıt seviyesine (Level of evidence= LOE) göre atanır. KS ve TD’ini belirlemek için çalışmanın kalite değerlendirmelerinin nasıl yapıldığına dair bir açıklamaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir : http://esraeurope.org/wp-content/uploads/2018/12/Diagram-Open-Colectomy.jpg

AGREE II dokümanı (Brouwers 2010), uluslararası olarak uygulama rehberlerinin metodolojik yöntemlerinin titizliği ve şeffaflığını değerlendirmek için kullanılmaktadır. PROSPECT Kolorektal cerrahi incelemesinin metodolojik yöntemleri AGREE II dokümanının ‘Alan 3: Geliştirme titizliği’ bölümünün aşağıda belirtilen gerekliliklerini mümkün olduğunca karşılamaktadır:

 • Kanıt aramada sistematik yöntemler kullanıldı.
 • Kanıt seçme kriterleri açıkça tanımlandı.
 • Kanıtların güçlü yönleri ve sınırlılıkları açıkça tanımlanmıştır.
 • Önerilerin formüle edilmesine yönelik yöntemler açıkça tanımlanmıştır.
 • Öneriler oluşturulurken sağlığa yararları, yan etkileri ve riskleri dikkate alınmıştır.
 • Öneriler ve destekleyici kanıtlar arasında belirgin bir bağlantı vardır.
 • Rehber, yayınlanmadan önce uzmanlar tarafından dışarıdan incelenmiştir. (Kanıtlar ve Öneriler, PROSPECT web sitesinde yayınlandıktan sonra hakem incelemesine sunulur).
 • Rehberin güncellenmesi için bir prosedür sağlanmıştır. (Gerektiğinde sistematik incelemenin güncellenebilmesi için metodoloji sağlanmıştır)

Önerilen: Preoperatif müdahaleler

 • ‘Preoperatif’ cerrahi kesiden önce uygulanan müdahaleleri, ‘intraoperatif’ ise kesiden sonra ve yara kapanmadan önce uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Analjezikler, erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için uygun zamanda (pre- veya intra-operatif olarak) uygulanmalıdır.
Sistemik analjezi
 • COX-2 selektif inhibitörler (ÖD B) (sadece epidural analjezi  uygulanmayan hastalar için)
 • Kontinü pre- / intraoperatif İV lidokain uygulaması, epidural analjezi uygun olmadığında veya kontrendike olduğunda hemen postoperatif dönemde de devam etmesi (ÖD B)
Epidural analjezi
 • Kesi yerine uygun seviyede kontinü torasik epidural anestezi ve analjezi rutin kullanım için önerilir (ÖD A).
 • Lokal anestezik ve opioid şeklinde iki ilacın kombinasyonu (ÖD A), tek başlarına uygulamaları ile karşılaştığında artmış analjezik etkinliği nedeniyle önerilir.

Önerilmeyen Preoperatif Uygulamalar

Önerilen: İntraoperatif müdahaleler

 • Aksi belirtilmedikçe, “intraoperatif” insizyondan sonra ve kesi yeri kapatılmadan önce uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Analjezikler, erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için uygun zamanda (pre-op veya intraop) uygulanmalıdır.
Anestezik teknikler ve birlikte uygulanan analjezikler
Sistemik analjezi
 • COX-2-selektif inhibitörler (ÖD B) (yalnızca preoperatif olarak alınmadıysa ve epidural anestezi uygulanmayan hastalar için).
 • Opioidler (ÖD B) (yalnızca epidural anestezi uygulanmayan hastalar için).
 • Epidural analjezinin uygun olmadığı veya kontrendike olduğu durumlarda,erken postoperatif dönemde, pre- / intra-operatif uygulanan kontinü IV lidokain infüzyonunun devam edilmesi(ÖD B).
Epidural analjezi
 • Kesi yerine uygun seviyede kontinü torasik epidural anestezi ve analjezi rutin kullanım için önerilir (ÖD A).
 • Lokal anestezik ve opioid şeklinde iki ilacın kombinasyonu (ÖD A),tek başlarına uygulamaları ile karşılaştığında artmış analjezik etkinliği nedeniyle önerilir.
Operatif teknikler

 

 • Kolorektal cerrahi için kullanılacak ameliyat tekniğinin veya insizyonun türü ile ilgili karar, öncelikle postoperatif ağrı yönetimi dışındaki faktörlere dayanmalıdır, örneğin malignite veya benign hastalığa bağlı hastanın operatif risk faktörleri, yara yeri enfeksiyon riski ve cerrahi uzmanlığının koşulları (ÖD D).
 • Yukarıda özetlenen koşullar izin veriyorsa, postoperatif ağrıyı azaltmak için açık kolon cerrahisine yerine laparoskopik kolorektal cerrahi önerilir (ÖD A).
 • Operatif koşullar izin veriyorsa, analjezik ve diğer faydaları için vertikal bir kesi yerine horizantal/kavisli (transvers) kesi önerilir (ÖD B). Ayrıca horizantal/ kavisli (transvers)kesi kozmetik faydaları nedeniyle tercih edilmektedir (ÖD D).
 • Neşter yerinine diatermi önerilir (ÖD C).
 • Klinik sonuçların iyileştirilmesi için normoterminin sürdürülmesi önerilir, ancak postoperatif ağrının azaltılmasında yararlı değildir (ÖD A).

Önerilmeyen İntraoperatif Uygulamalar

Önerilen: Postoperatif müdahaleler

 • ‘Postoperatif’ cerrahi alanın kapatılması sırasında veya sonrasında uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Analjezikler, erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için uygun zamanda (pre- veya intra-operatif olarak) uygulanmalıdır.
Anestezik teknikler ve birlikte uygulanan analjezikler
Sistemik analjezi
 • COX-2-selektif inhibitörler (ÖD B) (sadeceepidural analjezi uygulanmayan veya epidural analjezinin kesildiği hastalar için).
 • Geleneksel NSAİİ’lar (ÖD A) (sadece epidural analjezi uygulanmayan veya epidural analjezinin kesildiği hastalar için).
 • İV lidokain (ÖD B) (epidural uygun olmadığında veya kontrendike olduğunda).
 • Non-opioidanaljezikler yetersiz veya kontrendike ise kurtarma olarak opioidlerin kullanımı (ÖD B).
 • Orta veya düşük yoğunluktaki ağrı için parasetamol (ÖD B) (sadece epidural analjezi uygulanmayan veya epidural analjezinin kesildiği hastalar için)
Epidural analjezi
 • Kesi yerine uygun seviyede kontinü torasik epidural anestezi ve analjezi (ÖD A).
 • Lokal anestezik ve opioid şeklinde iki ilacın kombinasyonu (ÖD A), tek başlarına uygulamaları ile karşılaştığında artmış analjezik etkinliği nedeniyle önerilir.
TAP blok
 • TAP bloğunu önermek için kanıt yetersizdir ancak TAP blokları, epidural anestezinin mümkün olmadığı kolorektal cerrahiden sonra akut ağrının giderilmesi için düşünülebilir (ÖD A).
Yara yeri infiltrasyonu veya infüzyonu
 • Epidural analjezinin uygun olmadığı veya kontrendike olduğu durumlarda kontinü pre-peritoneal LA infüzyonu bir alternatiftir(ÖD B).
Multi-modal rehabilitasyon protokolleri
 • Bakım protokolleri (erken ambulasyon ve diyet ile kontrollü rehabilitasyonu veya multi-modal optimizasyon programlarını içerir) (ÖD A).

Önerilmeyen Postoperatif Uygulamalar

Kolorektal cerrahi için postoperatif ağrı yönetimi algoritması