Summary Recommendations - ESRA
View all Procedures

Complex Spine Surgery 2020

Summary Recommendations

PROSPECT, klinisyenlere, yayınlanmış kanıtlara ve uzman görüşüne dayanarak ameliyat sonrası ağrıda çeşitli müdahalelerin kullanılması veya kullanılmaması ile ilgili destekleyici argümanlar sunmaktadır. Klinisyenler, klinik koşullara ve yerel düzenlemelere göre karar vermelidir. Her zaman, bahsedilen ilaçların yerel reçete bilgilerine başvurulmalıdır.

Öneri düzeyi ve kanıt seviyeleri

Öneri düzeyleri, önerilerin dayandığı genel kanıt seviyelerine göre belirlenir ve bu da kanıtların kalitesi ve kaynağına bakılarak saptanır: Kanıt kalitesi ile kanıt kaynağı, kanıt seviyeleri ve öneri düzeyleri arasındaki ilişki

Translator: Can Aksu

Kompleks spinal cerrahi, enstrümantasyon yapılan torakolomber omurga cerrahisi, üç veya daha fazla seviyede laminektomi veya skolyoz cerrahisi olarak tanımlanabilir. Karmaşık omurga cerrahisi yoğun postoperatif ağrı ile ilişkilidir, ancak yeterli ağrı kontrolü sağlanması erken postoperatif rehabilitasyonu ve uzun vadeli sonuçları iyileştirebilir (Lamperti 2017; Borgeat 2008).

Bu kılavuzun amacı klinisyenlere, erken ambulasyon ve taburculuk gibi postoperatif sonuçları iyileştirmek için, kompleks spinal cerrahi sonrası ağrı yönetiminde kanıta dayalı bir yaklaşım sağlamaktır. Öneriler, primer sonuçları postoperatif ağrı skorları ve analjezik gereksinimleri olan randomize kontrollü çalışmaların ve meta-analizlerin prosedüre özgü sistematik incelemesine dayanmaktadır. Metodoloji, analjezik tekniklerin klinik uygulamalarını, etkinliğini ve olumsuz etkilerini göz önünde bulundurur.

Önerilen: Pre- ve intra-operatif müdahaleler

 • ‘Preoperatif’ cerrahi kesiden önce uygulanan müdahaleleri, ‘intraoperatif’ ise kesiden sonra ve yara kapanmadan önce uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Analjezikler, erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için uygun zamanda (pre- veya intra-operatif olarak) uygulanmalıdır.
Parasetamol ve
NSAII’ler/selektif
COX-2-inhibitörleri
Sistemik analjezik olarak, oral veya IV parasetamol (Öneri Düzeyi D) ve NSAII’ler veya selektif COX-2 inhibitörleri (Öneri Düzeyi A) preoperatif veya intraoperatif olarak uygulanmalı ve kontrendike olmadığı sürece postoperatif olarak da devam edilmelidir.

Ketamin Özellikle opiat bağımlı kronik ağrı hastalarında önemli opioid koruyucu etkisi nedeniyle intraoperatif IV düşük doz ketamin infüzyonu önerilir (Öneri Düzeyi A) (Loftus 2010; Pacreu 2012; Urban 2008; Subramaniam 2011).

 • Yetersiz kanıt ve artan ketamin dozları ile potansiyel yan etki riski nedeniyle postoperatif dönemde ketamin infüzyonlarına devam edilmemelidir (Avidan 2017; Stoker 2019; Schwenk 2016).

COX, siklooksijenaz; IV, intravenöz; NSAII’ler, non-steroid antienflamatuar ilaçlar.

Önerilen: Postoperatif müdahaleler

 • ‘Postoperatif’ cerrahi alanın kapatılması sırasında veya sonrasında uygulanan müdahaleleri ifade eder.
 • Analjezikler, erken iyileşme döneminde yeterli analjezi sağlamak için uygun zamanda
  (pre- veya intra-operatif olarak) uygulanmalıdır.
Parasetamol ve
NSAII’ler/selektif
COX-2-inhibitörleri
Sistemik analjezik olarak, oral veya IV parasetamol (Öneri Düzeyi D) ve NSAII’ler veya selektif COX-2 inhibitörleri (Öneri Düzeyi A) preoperatif veya intraoperatif olarak uygulanmalı ve kontrendike olmadığı sürece postoperatif olarak da devam edilmelidir.
Epidural analjezi  Multimodal analjezinin bileşeni olarak, sadece lokal anesteziklerle veya opioidlerle kombine edilerek uygulanan epidural analjezi önerilir (Öneri Düzeyi B) (Park 2016; Gessler 2016; Prasartritha 2010; Pham Dang 2008)

 • Epidural kateter, ameliyat sonunda, cerrah tarafından doğrudan görerek yerleştirilmelidir.
 • Epidural kateter kullanımıyla ilgili endişeler; duyusal fonksiyon kaybı, motor güçsüzlük ve nörolojik komplikasyonlara geç tanı konması ihtimali olduğundan, düşük konsantrasyonlarda lokal anestezik kullanılmalıdır. Literatürde önemli bir yan etki bildirilmemiştir (Wenk 2018).
 • Epidural analjezi kullanımı bireyselleştirilmelidir.
Opioid Opioidler postoperatif dönemde kurtarıcı analjezikler olarak saklanmalıdır (Öneri Düzeyi D)

COX, siklooksijenaz; IV, intravenöz; NSAII’ler, non-steroid antienflamatuar ilaçlar.

Kompleks spinal cerrahi geçiren hastalarda ağrı yönetimi için önerilmeyen analjezik girişimler.

 

Girişim

Önermeme nedeni

Oral gabapentinoidler Önemli yan etki riski
IV metadon Önemli yan etki riski
Erektör spina plan bloğu Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Torakolumbar interfasyal plan bloğu Prosedüre özgü sınırlı kanıt
IV lidokain Prosedüre özgü sınırlı kanıt
IV glukokortikoid Prosedüre özgü kanıt eksikliği
IV deksmedetomidin Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Epidural opioidler Prosedüre özgü sınırlı kanıt
İntratekal opioidler Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Yara yeri lokal anestezik infüzyonu Sınırlı ve tutarsız prosedür- özel kanıt
IV magnezyum Prosedüre özgü sınırlı kanıt
Cerrahi müdahaleler Prosedüre özgü sınırlı kanıt

 

Kompleks spinal cerrahi geçiren hastalarda peri-operatif ağrı yönetimi için genel öneriler
Pre-operatif ve
intra-operatif
girişimler
 • Oral veya IV parasetamol (Öneri Düzeyi D)
 • Oral veya IV NSAII / selektif COX-2inhibitörleri (Öneri Düzeyi A)
 • IV ketamin infüzyonu (Öneri Düzeyi A)
Postoperatif
girişimler
 • Opioidlerle veya opioidsiz lokal anestezik ile epidural analjezi (Öneri Düzeyi B)
 • Oral veya IV parasetamol (Öneri Düzeyi D)
 • Oral veya IV NSAII / selektif COX-2 inhibitörleri (Öneri Düzeyi A)
 • Opiodler kurtarıcı analjezik olarak (Öneri Düzeyi D)

COX; siklooksijenaz, IV; intravenöz, NSAII’ler; non-steroid antienflamatuar ilaçlar.