Summary Recommendations - ESRA
View all Procedures

Haemorrhoidectomy 2022

Summary Recommendations

PROSPECT, klinisyenlere, yayınlanmış kanıtlara ve uzman görüşlerine dayanılarak postoperatif ağrıda çeşitli müdahalelerin kullanılması lehinde ve aleyhinde destekleyici argümanlar sağlar.

Klinisyenler, klinik koşullar ve yerel düzenlemelere dayalı olarak karar vermelidir. Her zaman söz konusu ilaçlar için yerel reçete bilgileri incelenmelidir.

Hemoroidektomi orta ila şiddetli postoperatif ağrıya neden olur. Postoperatif analjezi için multibl farmakolojik tedaviler, anestezik stratejiler ve cerrahi teknikler araştırılmıştır.

Hemoroidektomi sonrası postoperatif ağrı yönetimi için PROSPECT kılavuzları daha önce 2010 (Joshi ve ark.) ve 2017’de (Sammour ve ark.) yayınlanmıştır. Bununla birlikte, son önerilerden bu yana birçok çalışma yayınlanmıştır, bu yüzden bu derlemenin amacı (Bikfalvi ve ark. 2023), hemoroid cerrahisi sonrası ağrı yönetimi için literatürü ve önerileri güncellemektir. Literatür tarama dönemi 1 Ocak 2016 – 2 Şubat 2022 tarihleri arasındaydı.

Benzersiz PROSPECT metodolojisi https://esraeurope.org/prospect-methodology/ adresinde bulunabilir.

Hemoroid cerrahisi geçiren hastalarda ağrı yönetimi için önerilerin ve temel kanıtların özeti

Farmakolojik tedavi Preoperatif veya intraoperative dönemde uygulanan ve postoperatif dönemde devam eden NSAİİ’ler veya COX-2 selketif inhibitörleri ile kombine parasetamol

 • 2010 yılından bu zamana kadar bu ilaçları araştıran ek bir çalışma yayınlanmamıştır. (Joshi 2010)
  Dekametazon (intravenöz, tek doz)

 • 2010 yılından bu zamana kadar steroidleri araştıran ek çalışma yayınlanmamıştır. (Joshi 2010)
 • Daha önce dahil edilen iki çalışmada  kas içi betametazon kullanılmıştır; ancak deksametazon yaygın olarak bir antiemetik olarak kullanılır ve dozun 0,1-0,2 mg/kg’a yükseltilmesi ekstra analjezi sağlayacaktır. (De Oliveira 2011)
Laksatifler

Topikal metronidazol, diltiazem, sükralfat yada gliseril trinitrat

Botulinum toksini

 • Yeni kanıtlar, botulinum toksininin lokal enjeksiyonunun postoperatif ağrıyı azalttığını göstermektedir (Alvandipour 2021; Sirikurnpiboon 2020; Cheng 2022), ancak dahil edilen çalışmalarda anal inkontinans belirtilen bir sonuç değildi.
 • Bununla birlikte, bu müdahalenin maliyeti rutin uygulamada önleyici olabilir.
Kurtarıcı opioid

 • Ameliyat sonrası mide bulantısı ve kusma (Frauenknecht 2019), kabızlık ve sonrasında defekasyon ağrısı gibi opiyotlarla ilgili olumsuz etkilere ilişkin endişeler yüzünden ve mevcut opiyotik krizine katkısı yüzünden (Soneji 2016), sadece önerilen yaklaşımlar yeterli değilse, opioidler kurtarıcı analjezikler olarak düşünülmelidir
Anestezik ve analjezik stratejiler Bilateral pudendal sinir bloğu

 • Kanıtlar, bilateral pudendal sinir bloğunun (iskiorektal blok olarak da adlandırılır) yararlarını göstermektedir. (Li 2021; Mongelli 2021; Di Giuseppe 2020; He 2021; Kumar 2016; Nadri 2018)
 • Bununla birlikte, özellikle blok körlemesine uygulanırsa, sinir hasarı ve sonrasında pudendal nevralji riski, analjezik faydasına karşı dengelenmelidir.
 
Cerrahi prosedürler Cerrahi tekniği hemoroidin tipine ve cerrahın deneyim ve uzmanlığa bırakılmalıdır.

 • Milligan-Morgan hemoroidektomi, staple hemoroidopeksi, LigaSure hemoroidektomi ve ultrasonik prosedürlerden daha ağrılıdır ve bu prosedürler de transanal hemoroidal de-arteriyelizasyon veya lastik bant ligasyonundan daha ağrılıdır.
 • Bu bulgu, farklı cerrahi teknikleri araştıran 54 çalışmanın incelemesine  dayanmaktadır.
 
Diğer modaliteler Akupunktur

 • Prosedürsel kanıtlara dayanarak, perioperatif akupunktur analjezik bir destek olarak önerilebilir. (Qin 2020; Wu 2018; Yeh 2018; Wang 2020)
 • Ancak, çalışılan tekniklerdeki heterojenlik, bir birimden daha az ağrı skoru azalması ve özel eğitim gerektirmesi klinik pratikte geniş yayılımı engellemektedir.
 

COX, siklooksijenaz; IV, intravenöz; NSAİİ’ler, nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar.

Hemoroid ameliyatı geçiren hastalarda ağrı yönetimi için önerilmeyen analjezik müdahaleler.

COX, siklooksijenaz; NSAİİ, nonsteroid anti-inflamatuar ilaç

Çevirmen: Semih BAŞKAN